دمی با آدم های مقيم دل!

ولي عصر!
ولي عصر!؟
بله! ولي عصر! خيلي شنيده ايد؟ ياد چيزي، جايي و ... مي افتيد؟
مثل:اً
ياد يك خيابان قشنگ با تمام چنارهايش،
ياد يك ميدان بزرگ با تمام سينماهايش،
ياد يك شهرك با تمام آدم ها و خانه هايشان،
ياد يك...
ياد يك....
ياد يك منجي با تمام خوبي هايش چطور؟
يادش نمي افتيد؟؟!...؟

/ 0 نظر / 8 بازدید