يك نفر مي گفت ما به دوران غيبت عادت كرده ايم
خب شايد علت آن گذشت بيش از هزاران سال از زمان غيبنت باشد، اما واقعيت اين است كه عادت كردن به غيبت يك فاجعه است.
مي دانيد هر روز كه غيبت طولاني تر شود چند مظلوم در گوشه و كناره دنيا كشته مي شوند، چند كودك گرسنه از فقر جان مي دهند، حق، چقدرپايمال مي شود، دين فروشان و مدعيان دروغين دين چفدر مردم را فريب مي دهند، چند نفر به بيچارگان دنيا اضافه مي شوند، چند نفر به درماندگان، گمراهان، گنه كاران، ستمديدگان و....
هر لحظه از غيبت عظيم ترين فاجعه قابل تصور است.

به اين فاجعه عادت نبايد كرد.انتظار سبز چاره اين درد است.

>اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 7 بازدید